Obchodní podmínky eshopu cykloalarm.cz


1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Provozovatel eshopu:

ing. Ladislav Kováč – Ocal

Sídlo: Vrchlického 21, 794 01 Krnov

IČO: 13609785

  • dále jenom „Zprostředkovatel“

1.1. Tyto podmínky užití upravují zprostředkování nákupu mezi Kupujícím a Zprostředkovatelem a vymezují a upřesňují práva a povinnosti Zprostředkovatele a Kupujícího v internetovém eshopu www.cykloalarm.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

1.2 Zprostředkovatel zprostředkovává Kupujícímu nákup zboží od Dodavatelů a zastupuje je v placení kupní ceny.

1.3 Zprostředkovatel uzavírá s Kupujícím formou odeslání a zaplacení závazné objednávky zboží v eshopu mandátní smlouvu. Po uzavření smlouvy Zprostředkovatel zprostředkuje Kupujícímu nákup zboží od Dodavatele a zařídí dodání zboží na adresu Kupujícího, kterou uvedl v objednávce.

1.4. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Zprostředkovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.5. Obchodní vztah mezi Zprostředkovatelem a Kupujícím, který není konečným spotřebitelem, se řeší dle individuálně sjednaných podmínek. To znamená, že Zprostředkovatel je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy. O této skutečnosti informuje Kupujícího písemně na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávce.

2. UZAVŘENÍ MANDÁTNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodů www.cykloalarm.cz je pravdivá a produkty zde uvedené jsou nabízeny k prodeji. Ceny produktů jsou konečné, po odeslání objednávky nejsou účtovány Kupujícímu žádné další náklady.

2.2. Objednávka Kupujícího učiněná prostřednictvím internetového rozhraní www.cykloalarm.cz nebo prostřednictvím telefonu je závazným návrhem Kupujícího na uzavření mandátní smlouvy se Zprostředkovatelem. Zprostředkovatel potvrdí přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce.

2.3 Odesláním objednávky prostřednictvím webového rozhraní www.cykloalarm.cz. Kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky uzavírá Kupující smlouvu se Zprostředovatelem o závazném objednání zboží od Dodavatele.

2.4. Po úspěšném vytvoření objednávky Kupující prostřednictvím elektronické pošty obdrží potvrzení o přijetí objednávky s označením předmětu smlouvy, cenou a platebními pokyny pro úhradu. Veškeré úhrady jsou možné pouze bankovním převodem. Okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky je mandátní smlouva uzavřena.

2.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání mandátní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

2.7. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

3. CENY A ZPŮSOBY PLATBY

3.1 Cenou se pro účely těchto obchodních podmínek užití rozumí částka, která je uvedena u každého zboží. Zprostředkovatel ale Kupujícímu negarantuje, že je cena konečná. V průběhu doručení zboží může dojít k celnímu projednání zboží. Možnost celního projednání může postihnout pouze objednávky v celkové hodnotě vyšší než 550 Kč / 22 EUR. Zprostředkovatel se zavazuje kompenzovat Kupujícímu dodatečně vzniklé náklady – CLO, DPH formou kuponu na slevu na další nákup.

3.2 Cena se hradí bezhotovostním převodem z účtu nebo vkladem na účet Zprostředkovatele předem. Cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé částky na účet poskytovatele. Úhradou ceny se objednávka stává závaznou. Za zboží není možné platit dobírkou z důvodu expedice zboží od Dodavatelů sídlících převážně v zahraničí, v asijských krajinách. Vzhledem k tomu, že veškeré platby probíhají bezhotovostně, formou úhrady na bankovní účet, Zprostředkovatel není povinen vystavit Kupujícímu účtenku prostřednictvím systému EET.

3.3 Daňový doklad vystaví Zprostředkovatel pro Kupujícího až poté, co proběhla úhrada celé částky objednávky. Daňový doklad je zasílán e-mailem, poštou pouze na výslovné přání Kupujícího.

4. DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1 Zboží dodává Dodavatel. Doba dodání je uvedena u každého produktu a začíná se počítat až ode dne od obdržení úhrady od Kupujícího na účet Zprostředkovatele. Tato doba se může mírně navýšit v období svátků, nebo díky nepředvidatelným přírodním podmínkám.

5. DALŠÍ USTANOVENÍ

5.1 Nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku lze uplatňovat u přímo u Zprostředkovatele, který s Dodavatelem vyjedná výměnu zboží, pakliže to nelze, vrátí Kupujícímu plnou kupní cenu na jeho účet (vyjma prostředků, které Kupující vynaložil na odeslání zboží).

5.2 České návody nejsou dodávány s výrobky, neboť Dodavatelé sídlí v Asii.

5.3 Zprostředkovatel se zavazuje řešit případné ztráty či poškození zásilek se zbožím směrem od Dodavetele ke Kupujícímu a to ve prospěch kupujícího tak, aby mu nevznikla žádná škoda plynoucí z této události.

5.4 Zprostředkovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou nesprávnou manipulací se zbožím.

6. OSOBNÍ ÚDAJE

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.